Norge AS
  • Samleledninger

    Oppsamling av avløpsvann gjøres vanligvis ved hjelp av tyngdekraften fra innenlandske husholdninger og/eller industrien der avløpsvannet ledes til å pumpestasjoner. Herfra pumpes det inn til renseanleggene. Regnvann samles også inn i kloakknettet og føres enten direkte til pumpestasjoner eller til lagertanker for regnvann, hvor det senere blir blandet med avløpsvannet. I mange områder blir regnvann og avløpsvann ført i adskilte rør til renseanleggene, da mengden regnvann er meget uforutsigbar. For oppsamling av avløpsvann tilbyr AVK sluseventiler, tilbakeslagsventiler, skyvespjeldventiler, lufteventiler, steinsamlere, koplinger, overganger, reparasjonsklammer, anboringsklammer og tilbehør.

  • Renseanlegg

    På renseanleggene fjernes fett og sand ved hjelp av filtre for å sikre at utstyret i de etterfølgende prosesser ikke blir skadet. Det finnes mange ulike teknologier for rensing av avløpsvann, men den mest vanlige er en kombinasjon av mekanisk behandling og biologisk behandling. Avløpsvannet renses trinn for trinn, og slutter med en biologisk prosess eller lufting av spillvannet for å starte nitrifikasjons- og denitrifikasjonsprosesser. Til renseanlegg tilbyr AVK sluseventiler, spjeldventiler, tilbakeslagsventiler, skyvespjeldventiler, lufteventiler, koplinger, overganger, reparasjonsklammer, anboringsklammer og tilbehør.

  • Utslippsledninger

    Før avløpsvannet slippes ut (i en bekk, elv, innsjø eller havet) må det sikres at lokal lovgivning er overholdt med hensyn til utslipp av eventuelle skadelige stoffer i miljøet. I EU-landene er hvert renseanlegg forpliktet til å dokumentere innholdet av skadelige stoffer i avløpsvannet som blir sluppet ut. For utslipp av avlpsvann tilbyr AVK sluseventiler, dreiespjeldventiler, skyvespjeldventiler, bakkekraner, steinsamlere, gatedeksler, koplinger, overganger, fittings og tilbehør.

Gå til produkt søkeren

Avløp

Avløpsvann er ikke bare utslipp fra husholdninger og industribygg. Avløpsvann er også naturlig regnvann som i noen regioner forårsake oversvømmelse. Alle disse typer avløpsvann kan brukes om igjen. For gjenbruk av avløpsvann må det rett behandling til, og vi kan bidra til å definere de riktige løsningene.

AVKs utvalg av ventiler for spillvann/avløpsvann benyttes til samleledninger, pumpestasjoner, renseanlegg og utslippsledninger. Det betyr at AVK er i stand til å bistå hele veien; Alt fra ventiler og tilbehør som benyttes når avløpsvannet samles opp og ledes til å pumpestasjoner, videre til renseanlegget, samt når det rensede avløpsvannet slippes ut i naturen igjen. AVKs produktutvalg til bruk innenfor avløpsrensing inkluderer sluseventiler, spjeldventiler, klaff- og kule- tilbakeslagsventiler, skyvespjeldventiler, kanalluker, luftventiler og koplinger.