Norge AS
Gå til produkt søkeren

Samleledninger

Oppsamling av avløpsvann gjøres vanligvis ved hjelp av tyngdekraften fra innenlandske husholdninger og/eller industrien der avløpsvannet ledes til å pumpestasjoner. Herfra pumpes det inn til renseanleggene.

Regnvann samles også inn i kloakknettet og føres enten direkte til pumpestasjoner eller til lagertanker for regnvann, hvor det senere blir blandet med avløpsvannet. I mange områder blir regnvann og avløpsvann ført i adskilte rør til renseanleggene, da mengden regnvann er meget uforutsigbar.

For oppsamling av avløpsvann tilbyr AVK sluseventiler, tilbakeslagsventiler, skyvespjeldventiler, lufteventiler, steinsamlere, koplinger, overganger, reparasjonsklammer, anboringsklammer og tilbehør.