Personvernpolicy

Versjon 1.1: Juni 30,2018

Hos AVK Norge AS tar vi personvernet ditt på alvor. Vi har utarbeidet en «Personvernpolicy» for å tydeliggjøre hva vi gjør med personopplysningene dine. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom dette dokumentet for å gjøre deg kjent med våre holdninger og retningslinjer.

Denne personvernpolicyen beskriver hvordan AVK Norge AS (heretter referert til som ”vi, vår eller oss”) behandler personopplysninger om deg som kunde eller leverandør. 

Vi respekterer ditt privatliv. Uansett om du er en tilbakevendende kunde, ny kunde eller bare ser deg om på vår hjemmeside, vil vi gjerne at du føler deg trygg i forhold til våre databeskyttelsesregler og de forholdsregler vi tar for å beskytte dine personlige data. Når du er i kontakt med oss, vil vi automatisk kunne få opplysninger om navn, adresse, stilling, telefonnummer og e-post adresse. Denne informasjonen blir lagret hos oss for å oppfylle vår servicegrad overfor deg. 

Vi har implementert en høy standard for databeskyttelse. Hvis du utleverer personlige data til oss, eller vi samler inn personlige data om deg fra andre kilder, vil vi behandle dataene i overensstemmelse med denne policyen.

Vi ønsker å understreke at vi ikke oppbevarer sensitive opplysninger (rase eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, seksuell legning eller forhold, osv)

Vi vil gjerne at du leser nedenfor stående policy i sin helhet. 

Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger

For å sikre at dine personlige data behandles korrekt og med et passende nivå av databeskyttelse, har vi innført følgende prinsipper for behandling:

 • Personlige data behandles i overenstemmelse med geldende lover og regler.
 • Personlige data innsamles kun til spesifiserte, definerte og legitime formål og behandles ikke ytterligere på noen måte som er uforenelig med slike formål.
 • Personlige data skal være tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig til de formål hvor dataene behandles.
 • Personlige data skal være rettvisende og i nødvendig omfang holdes oppdatert. Upresise eller ufullstendige personlige data skal utbedres eller slettes, ellers skal videre behandling opphøre.
 • Personlige data oppbevares ikke i en form som tillater identifikasjon av de registrerte i lengre tid enn det som måtte være nødvendig til de formål som dataene er innsamlet til.

Personlige data skal behandles på en måte som garanterer at de personlige data er omfattet av et passende sikkerhetsnivå.
Vi vil alltid informere deg om innsamling og behandling av dine personlige data, medmindre vi har en legitim årsak til å unnlate dette.

Typer av opplysninger

Vi samler inn og behandler dine personlige data på flere forskjellige måter når du har kontakt med oss:

Det er nødvendig å behandle deler av den personlige dataen vi har om deg for å kunne levere serviceytelser som du har utrykt ønske om. Andre personlige data kan du selv velge om du vil opplyse frivillig.

Vi behandler primært data i de følgende tilfelle:

i) når du besøker vår hjemmeside, f.eks. når du surfer på websiden, fyller ut et skjema eller deltar/svarer på en undersøkelse
ii) når vi behandler opplysninger til bruk for markedsføring, herunder hvis du abonnerer på et nyhetsbrev eller når vi sender nyhetsbrevet ut til vår kundebase
iii) når du deltar på events, messer mv. og er i kontakt med oss før, under eller etter begivenheten, f.eks. i forbindelse med forespørsler eller salg
iv) når du inngår i en kunde- eller leverandørrelasjon med oss.

Vi behandler følgende typer opplysninger om deg, avhengig av hvilken kategori du faller i, jf. ovenfor:  

Kategori   -   Personopplysninger

Besøkende på hjemmesiden

 • IP-adresse og MAC-adresse (avhengig av anvendt utstyr)Besøkshistorikk og besøksadferd, f.eks. hvilke sider det klikkes på, hvor lenge en side vises, osv
 • Henvendelser sendt via hjemmesiden mv. og svar mottatt f.eks via e-mail
 • Hvis du har sendt informasjon via formularer, f.eks med data som navn, e-mailadresse, bostedsland, interesseområder, virksomhet eller organisasjon, som du er ansatt i eller på annet vis representerer.

 Markedsføring

 • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, jobbtittel, interesseområder
 • Virksomhet eller organisasjon som du er ansatt i eller på annet vis representerer
 • Opplysninger om eventuelle samtykker til markedsføringsformål
 • Tracking av behandling av mottatt elektronisk markedsføring, f.eks. om mailen ble åpnet eller ikke, hvilke linker som ble åpnet etc.

 Events og messer

 • Navn, jobbtittel, e-postadresse, telefonnummer
 • Interesseområde
 • Virksomhet eller organisasjon som du er ansatt i eller på annen måte representere
 • Messe- og/eller eventdeltagelse 

Kunder / Leverandører

 • Navn, jobbtittel, e-postadresse, telefonnummer
 • Interesseområde
 • Virksomhet eller organisasjon som du er ansatt i eller på annen måte representerer
 • Messe- og/eller eventdeltagelse
 • Interaksjonshistorikk, herunder e-mailkommunikasjon
 • Data sendt til oss

Vi behandler som hovedregel ikke noen særlige kategorier av personlige data (sensitiv personinformasjon) om deg, medmindre du har gitt ditt samtykke til det, eller vi har plikt til å gjøre det for at overholde gjeldende lovgivning.

Formål med behandling og juridisk grunnlag

Vi behandler kun dine personlige data for å oppnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personlige data hvis et eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

 • Behandlingen er nødvendig for å overholde en kontraktfestet forpliktelse
 • Behandlingen er nødvendig for å overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt
 • Behandlingen er nødvendig av hensyn til våre egne eller tredjeparters legitime interesser, og at slik behandling ikke betraktes å være til skade for deg
 • Du har gitt ditt samtykke til en slik behandling 

Overordnet er vårt juridiske grunnlag for behandling av personlig data, som relateres til kontaktpersoner hos våre kunder/leverandører en avveining av våre legitime interesser i vårt B2B forhold til deg over for din rett til å få beskyttet dine personopplysninger. Det er vår oppfattelse at en slik behandling ikke kan betraktes som å være til skade for deg, idet vi alene har registrert basale kontaktopplysninger om deg, der relaterer til den organisasjon du er ansatt i, og idet vi alene behandler disse data for å være i stand til at levere ytelser til deg og din arbeidsgiver.

Vi behandler dine personlige data til følgende formål:

 • Å levere produkter, serviceytelser og opplysninger til deg, som du har anmodet oss om
 • Å sende deg nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale, herunder undersøkelser
 • Å administrere våre forretningsmessige forhold og forhandle eller gjennomføre avtaler
 • Å yte generell kundeservice og -support
 • Å oppnå kundeinnsikt og viten om hvordan våre forskjellige serviceytelser, herunder websteder, applikasjoner og produkter brukes og for å foreta en evaluering og forbedring
 • Å kommunisere med deg om forskjellige emner
 • Å overholde gjeldende lovgivning

Informasjonskapsler / cookies

Vi benytter oss av informasjonskapsler på vår nettside og i noen av våre applikasjoner. Vennligst les mer om bruken av informasjonskapsler i vår "Cookie Policy", som du finner ved å klikke på linken eller på menylinjen nederst på vår nettside.

Formålet med behandlingen av data innsamlet ved bruk av informasjonskapsler er følgende:

 • å forbedre og optimalisere ytelsen og brukeropplevelsen av vår nettside og dens tjenester
 • statistiske formål

Automatiske, individuelle beslutninger

Dine opplysninger benyttes ikke til automatiserte, individuelle beslutninger.

Kilder

Personopplysninger innsamles direkte fra deg. De forespørres deg eller den virksomhet du representerer, enten via telefon, e-mail eller på messer, gjennom ordrer osv. Opplysninger mottas dessuten via hjemmesiden f.eks i cookies og formularer.

Tilbakekallelse av samtykke

Hvis behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket, dog påvirker ikke tilbakekallingen behandlingen og videreformidling forut for tilbakekallelsen av samtykket.

Videreformidling og overdragelse av personlige opplysninger for mottakeren

Vår videreformidling og overdragelse av dine personlige opplysninger til mottagere (fysiske eller juridiske personer, offentlige myndigheter, byråer eller andre instanser, til hvem de personlige data videreformidles) begrenses til et minimum og krever at det opprettholdes en passende grad av databeskyttelse.

Vi videreformidler eller stiller muligvis personlige data til rådighet for mottagere under følgende omstendigheter:

 • Mottakere som utfører serviceytelser på våre vegne, herunder f.eks. hosting, cloud computing, IT-support, markedsføringsserviceytelser, administrative serviceytelser, undervisningsserviceytelser eller annen databehandling. Slike mottagere har kun tillatelse til å behandle de personlige data i overensstemmelse med våre instruksjoner, og forholdet reguleres av en skriftlig databehandleravtale
 • Med tanke på å oppfylle forpliktelser om å levere varer til deg som kunde, herunder videresende relevant informasjon til våre underleverandører, inklusiv selskaper i vårt konsern
 • Med tanke på å etablere, håndheve eller forsvare våre juridiske rettigheter
 • Hvis du har gitt forutgående samtykke til videreformidling av personlige data til en mottager
 • I tilfeller av eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller annen disposisjon over alle eller deler av våre eiendeler

Hvis mottageren av de personlige data befinner seg i et land utenfor EU/EØS, som ikke sikrer et passende nivå av databeskyttelse, overfører vi kun dine personlige data til en mottager etter utførelse av en skriftlig overdragelsesavtale på grunnlag av EU- kommisjonens standard kontraktbestemmelser.

Oppbvaringsperiode

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lengre enn det juridisk er tillatt og nødvendig, sett i relasjon til våre behandlingsformål. Oppbevaringsperioden avhenger av typen av data og den gjeldende lovgivning og varierer derfor.

Vi sletter persondata etter den beskrevne oppbevaringsperiode, eller hvis du anmoder oss om å slette, medmindre det eksisterer juridiske eller regulatoriske krav som stiller krav til vår fortsatte oppbevaring av dine persondata. 

Datasikkerhet

Vi har med tanke på å beskytte dine personlige data implementert egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som skal garantere et sikkerhetsnivå som er passende i forhold til den risiko som behandlingen medfører og i forhold til arten av de personlige data som skal beskyttes, idet den aktuelle teknologiske utvikling og omkostningene til disse forholdsreglers implementering tas i betraktning.

Etter å ha evaluert risikoen har vi truffet forholdsregler for å beskytte personlige data mot utilsiktet eller urettmessig ødeleggelse eller utilsiktede tap, endringer, uautorisert videreformidling eller adgang, i særdeleshet hvor behandlingen omfatter transmisjon av personlige data i et nettverk, og imot alle andre former for lovstridig behandling

Dine rettigheter

Du har rett til å få adgang til de data som behandles om deg, hvilket dog er underlagt visse lovmessige unntagelser. Du kan også gjøre innsigelse imot innsamling og videre behandling av dine personlige data. Du har rett til, om nødvendig, å korrigere dine personlige data. Du kan også velge å anmode oss om at begrense behandlingen.

Vi sletter eller korrigerer eventuelle opplysninger, som måtte være feilbeheftede eller foreldet.

Hvis du sender oss en skriftlig anmodning, vil vi dessuten uten unødig opphold slette dine personlige data, medmindre vi har et rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for å etablere, håndheve eller avvise juridiske krav eller nødvendig for at utføre et kontraktsforhold med deg eller den virksomhet eller organisasjon, som du er ansatt i eller på annet vis representerer.

Hvis du vil ta i bruk noen av de rettigheter som er omtalt ovenfor, bes du kontakte oss på kontaktinformasjonen som fremgår nedenfor.

I forbindelse med slike anmodninger bes du sørge for at vi har relevante opplysninger, så vi kan imøtekomme din henvendelse, herunder ditt fulle navn og din e-mail adresse, så vi kan identifisere deg. Vi besvarer din henvendelse hurtigst mulig og innenfor en måned.

Hvis du ikke er innforstått med vår behandling av dine personlige data, bes du være oppmerksom på, at du kan levere en klage ved dine lokale databeskyttelsesmyndigheter. 

Linker til andre websteder osv. 

Våre nettsider inneholder linker til andre websider eller til integrerte websider. Vi hefter ikke for innholdet på websiden som tilhører andre virksomheter (tredjepartswebsteder) eller for andre virksomheters fremgangsmåter vedrørende innsamling av personlige data. Når du besøker tredjepartswebsteder, bør du lese eierens politikk vedrørende beskyttelse av personlige data samt andre relevante regler.

Endringer

Vi kan av og til endre personvernpolicyen. Den oppdaterte personvernpolicyen gjelder for din fortsatte anvendelse av hjemmesiden og vår bruk av personopplysningene. Vi ber deg gjennomgå personvernpolicyen med jevne mellomrom.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til behandlingen av dine personopplysninger eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på avk@avk.no eller på 33 48 29 99.

AVK Norge AS, org.nr. 934 097 505, Hågasletta 7, N-3236 Sandefjord.


AVK Norge AS | Kontaktinformasjon