Sandefjord - en SmartBy / Smart City

Sandefjord kommune har vedtatt en digitaliseringsstrategi og satser på å bli en 'Smartby' med digitale løsninger til nytte for innbyggerne.

Smartby som begrep er ganske nytt i Norge og de fleste satsingene er fortsatt i "startgropa". Smartby favner bredt. Det å møte klima- og miljøutfordringer er det viktigste satsingsområdet. Flere smartby-satsinger tar utgangspunkt i FNs overordnede bærekraftmål, som blant annet omhandler det å sikre adgang til rent vann til alle og gjøre byer sikre, robuste og bærekraftige.

Overvåkning av vannforsyningen

Angående vannforsyning, er Sandefjord kommune i ferd med å revidere og bygge ny struktur for overvåkning av vannforsyningssystemet. Det for å redusere lekkasjevann og samtidig kunne tilby god og trygg vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet til innbyggere og næringsliv i kommunen. Da er det avgjørende med kontinuerlig tilgang til måledata fra vannforsyningssystemet for å få oversikt over vannforbruk og optimalisere trykkforhold i de ulike vannsonene.

Sandefjord har fra tidligere bygd opp vannforsyningssystemet i forbrukssoner og trykksoner med måleutstyr tilknyttet et sentralt overvåkningssystem. Med AVKs Smart Water produkter, ser kommunen muligheten til å plassere ut flere sensorer for å måle og hente inn nyttig informasjon fra vannforsyningssystemet. Dette muliggjør ytterligere inndeling av forbrukssoner med sensorer som kontinuerlig overvåker forbruk og trykkforhold, samtidig som vannverket vil få data fra en større del av vannforsyningssystemet og kvalitetssikre innstillinger innenfor vannsonene.

Når vi i tillegg får integrert AVKs Smart Water produkter med kommunens øvrige måleutstyr, ser vi for oss stor nytteverdi. - Sier avdelingsingeniør Yrjan Fevang i avdeling Bydrift - Plan og Prosjekt i Sandefjord kommune

Over vises: 1. Test-/pilotkum med VIDI Ventilposisjonssensor, VIDI Trykksensorer og VIDI Temperatursensor. | 2. Produktsjef - Vann Kjetil Myhra og kollega fra AVK Smart Water tester kontakt mellom hardware og software.

Pilotprosjekt

Sandefjord kommune har i sammen med AVK testet ut Smart Water produkter på to steder i et pilotprosjekt. Dette har gitt kommunen innsikt i mulighetene for å få inn måledata fra flere steder i ledningsnettet. I samarbeid med AVK er det installert trykkloggere, ventilposisjonssensorer på soneventiler og måleutstyr i reduksjonskum. Før de utvider pilotprosjektet avventes det inntil Sandefjord kommune har en egen løsning for kommunikasjon av måledata og ny struktur for overvåkningssystemet er på plass.
Foreløpig ser vi på samarbeidet med AVK og Smart Water produktene som svært interessant for å videreutvikle Sandefjord kommune som en SmartBy. - Tillegger Yrjan Fevang / Sandefjord kommune

Vi som leverandør synes samarbeidet med Sandefjord kommune er svært spennende, og ikke minst viktig for det å bygge kunnskap og få erfaringer videre med dette smarte produktsegmentet.

Ønsker du å vite mer om AVK Smart Waters løsninger, er det bare å kontakte vår tekniske support v/Trond Nordfonn, T: 905 88 429, E: trno@avk.no

Hva er en SmartBy?

Definisjon: Bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, og å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

Smartby som begrep er ganske nytt i Norge. Det handler om samhandling mellom menneske og teknologi, men også om lokal identitet, steds- og samfunnsutvikling. Kommunene har forskjellige grunner til sine smartby-initiativer – det kan være et ønske om klima- og miljøtilpasning, en opplevelse av et økende gap mellom ressurser og etterspørsel, eller utfordringer knyttet til by-utvikling. Samlet sett omfatter prosjektene bruk av et bredt spekter av teknologier. Skytjenester, ulike sensorer, bærbare smarte enheter og løsninger for kommunikasjon med innbyggere er de hyppigst brukte teknologiene.

AVK Smart Waters løsning

Til pilotprosjektet ble det levert et komplett AVK Smart Water IoT system basert på LoRa teknologi, som også kan integreres mot Sandefjords egen IT-løsning.

Prosjektet inkluderte produkter til to kummer:
• VIDI Ventilposisjonsensorer
• VIDI Trykksensorer
• VIDI Temperatursensor
• VIDI Flowsensor
• LoRa®-gateway


• VIDI Cloud
Software – En skybasert løsning for overvåkning av vanndistribusjonsnettet

Gå til Smart Water produktinnsikt

AVK Smart Water-løsninger

Animasjon

Smart Water - Digitalisering av vannforsyningsnettet

AVK Smart Water har utviklet et konsept hvor IoT-enheter er installert på AVKs ventiler og hydranter for å overvåke og hente informasjon fra vannledningsnettet. Her kan du se, hvordan løsningen bidrar til redusert vanntap, bedre risikostyring og økt effektivitet.